Koszyk jest pusty

Grohe Eurocube 3-otworowa bateria umywalkowa Chrom 20351000

numer katalogowy: 20351000
Grohe
967,00 zł cena katalogowa: 1444.00 zł
Dostępność: Zapytaj o dostępność Koszt wysyłki: od 25,00 zł - Kurier
0 (0 opinii)
Gwarancja: 24 miesiące

W skład tego produktu (kompletu) wchodzą

Opis produktu:

  • Eurocube 3-otworowa bateria umywalkowa
  • wylewka z perlatorem
  • powłoka chromowa z GROHE StarLight®
  • głowica ceramiczna 1/2" - 90°
  • zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"
  • system instalacyjny GROHE QuickFix™ Plus
  • elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi

Dane Techniczne:

Seria Eurocube
Rodzaj baterii Stojąca
Sposób montażu baterii
Kształt Kwadratowy
Sposób regulacji baterii Dwuuchwytowy
Styl Nowoczesny
Wersja baterii (ilość otworów) 3-otworowa
Korek automatyczny w komplecie Tak
Kolor baterii Chrom
Bidetta

Twój zysk: nasza niezawodność


Wysoka jakość produktów GROHE, ogromne doświadczenie, doskonałe materiały oraz najnowocześniejsze metody produkcyjne, wiążą się zawsze z udzielaną naszym klientom gwarancją długoletniego użytkowania i niezawodności. Inwestując w produkty Grohe, masz pewność, że każdy z nich to efekt idealnego balansu pomiędzy jakością, technologią a designem.


Teraz możesz korzystać z rozszerzonej 10-letniej gwarancji na wybrane elementy podtynkowe Rapid SL, Uniset oraz Rapido.

Na produkty zakupione po 1 czerwca 2013 otrzymujesz nową, rozszerzoną gwarancję GROHE

W przypadku produktów, które zabudowywane są w ścianie, a których funkcja jest kluczowa, gwarancja obejmująca niezawodność ich działania jest kwestią podstawową. Gwarancja daje tą pewność, że dokonany wybór był właściwy jeśli chodzi o jakość, technologię oraz innowacyjność danego produktu. Dlatego też na wybrane elementy podtynkowe rozszerzyliśmy naszą gwarancję do 10 lat.

Pięć lat gwarancji GROHE

Udzielany 5-letni okres gwarancyjny obejmuje wszystkie produkty produkowane pod marką GROHE, które muszą być trwałe i najwyższej jakości. Zanim produkt zostanie wprowadzony do sprzedaży, jest poddawany licznym kontrolom obejmującym wiele tysięcy cykli obsługi. W zależności od wymogów prowadzone testy dotyczą funkcjonalności, trwałości (okresu życia produktu), wytrzymałości zastosowanego materiału i jakości zastosowanych materiałów. Badanie te pozwalają nam mieć pewność, że każdy nasz produkt na rynku będzie funkcjonował bez zarzutu przez cały okres użytkowania.

Nasza konsekwencja w koncentrowaniu się na jakości i długotrwałym użytkowaniu pozwoliła nam na objęcie funkcjonalności i niezawodności naszych produktów długoletnim okresem gwarancyjnym. Nasza 5-letnia gwarancja obowiązuje na wszystkie produkty, które już zostały lub będą wyprodukowane pod marką GROHE.

Za każdym razem kiedy korzystasz z funkcjonalnych produktów GROHE, czujesz się komfortowo, gdyż wiesz, że na produktach GROHE możesz po prostu polegać

KARTA GWARANCYJNA


Przedmiotem gwarancji Gwaranta są wszelkie produkty sprzedawane pod nazwą firmy
Grohe AG & Co. KG, Niemcy
1. Zakres stosowania
1.1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji.
1.2. Gwarancja obejmuje tylko wyroby wprowadzone do obrotu i oznakowane przez upoważnionych importerów współpracujących z Gwarantem.
1.3. Gwarancja na sprzedany wyrób konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową.
2. Deklaracja gwarancji
2.1. Gwarant potwierdza zgodność wyrobów z oznakowaniem i gwarantuje ich przydatność do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, jeżeli ich montaż i użytkowanie są zgodne z zasadami i wymaganiami określonymi w Instrukcji montażu, przekazanej przez producenta wraz z wyrobem.
2.2. Gwarant oświadcza, że wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami.
2.3. Gwarant odpowiada za wady wyrobu, ujawnione w trakcie ich odbioru przed montażem lub w trakcie użytkowania, a będące skutkiem błędów produkcyjnych lub niewłaściwej jakości materiałów użytych do produkcji.
2.4. Gwarant nie odpowiada za wady montażu, użytkowania i konserwacji wykonanych niezgodnie z Instrukcją producenta oraz za uszkodzenia mechaniczne wyrobów odebranych u sprzedawcy lub zamontowanych. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić kompletność produktu w momencie jego odbioru. Po odebraniu produktu przyjmuje się że dostarczony został produkt kompletny. Zamontowanie wyrobu poświadcza brak widocznych wad czy niekompletności wyrobu przed montażem.
3. Zasady gwarancji
3.1. Okres gwarancji
 5 lat od daty zakupu – dla produktów zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży Grohe na terenie Polski przez osoby fizyczne i prawne*),
*) Przy użytkowaniu produktów w zakładach produkcyjnych i obiektach użyteczności publicznej termin gwarancji również wynosi 5 lat, pod warunkiem dokonywania regularnych (przynajmniej raz w roku), udokumentowanych, przeglądów technicznych i konserwacji produktów przez osobę upoważnioną.
 10 lat od daty zakupu dla wybranych produktów do zabudowy podtynkowej**). **)Dotyczy produktów wyprodukowanych po 01.06.2013, dokładna lista numerów katalogowych produktów objętych 10 letnią gwarancją znajduje się na stronie www.grohe.pl
 2 lata od daty zakupu – dla części zamiennych.
3.2. Postępowanie reklamacyjne
 Kupujący jest zobowiązany zgłosić wykryte wady niezwłocznie po ich ujawnieniu, szczególnie w przypadku możliwości lub wystąpienia szkody, jednak nie później niż 2 m-ce od ich zauważenia, natomiast Gwarant ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i dołoży starań do sprawnego i szybkiego usunięcia wady, gdy uzna, że reklamacja jest zasadna.
 Reklamację zgłasza kupujący uprawniony z dokumentu zakupu, np. na załączonym wzorze. Zgłoszone wady i uszkodzenia przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie w którym dokonano zakupu, który niezwłocznie powiadomi Gwaranta. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest okazanie gwarantowi dowodu zakupu wyrobu oraz przekazanie szczegółowego opisu wady. Jeżeli wyrób jest zamontowany, to dodatkowo podpisania oświadczenia, że wyrób został zamontowany i użytkowany zgodnie z instrukcją.
 W przypadkach szczególnych, np. po upływie terminu rękojmi lub likwidacji punktu sprzedaży, kupujący składa reklamację bezpośrednio do Gwaranta na niżej podany adres.
 Gwarant decyduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego, lub wymiany wyrobu na wolny od wad, w terminie uzgodnionym z kupującym.
 Gwarant nie dokonuje zwrotu kosztów nie uzgodnionych z Gwarantem a poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania.
 Przy wymianie wyrobu lub jego części elementy wymienione przechodzą na własność Gwaranta.
 Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu usuwania wad wyrobu nie może przekroczyć wartości zakupu wyrobu.
 Okres od daty zgłoszenia reklamacji – uznanej za zasadną – do daty jej usunięcia, przedłuża o ten czas termin upływu gwarancji.
 Nabywca przed zgłoszeniem reklamacji zobowiązany jest sprawdzić czy wada nie jest wadą montażu, nieodpowiedniego przechowywania, użytkowania czy konserwacji wyrobu oraz udostępnić zareklamowany towar przedstawicielowi Gwaranta w terminie uzgodnionym, celem oględzin.
 W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, Gwarant może dochodzić od Kupującego zwrotu kosztu dojazdu serwisu na miejsce rozpatrzenia reklamacji.
 Rozstrzyganie sporów związanych z gwarancją na wyroby będzie się odbywać w oparciu o polskie przepisy prawne: kodeks cywilny w odniesieniu do osób prawnych oraz ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej w odniesieniu do osób fizycznych.
 Roszczenie z tytułu gwarancji wygasa, jeżeli naprawa została przeprowadzona przez osoby nieupoważnione lub zastosowano części innego producenta.
3.3. Wyłączenia z gwarancji
Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji w przypadku:
 zakupu wyrobu niepełnowartościowego po obniżonej cenie,
 naturalnego zużycia wyrobu w trakcie eksploatacji, np. wymiany uszczelek,
 wad nieistotnych, tzn. takich, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu wyrobu i nie mają wpływu na jego wartość użytkową,
 wad powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych,
 wad powstałych na skutek montażu niezgodnego z instrukcją i sztuką budowlaną oraz niegodnie z przeznaczeniem czy przy użyciu nieodpowiedniego sprzętu czy materiałów,
 uszkodzeń i wad powstałych w trakcie transportu, przeładunku oraz w wyniku niewłaściwego przechowywania,
 uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika i osoby trzecie,
 uszkodzeń powierzchni z przyczyn niezależnych od producenta (w szczególności nie zastosowanie się do instrukcji konserwacji produktu poprzez użycie do mycia niewłaściwych środków pielęgnacyjnych, czyszczenia proszkiem lub środkami zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol, silne zasady i detergenty, itp.),
 wad powstałych przez nieodpowiednią jakość wody i osady wapienne, itp. uszkodzeń sitek, perlatorów, natrysków, automatycznych przełączników wannowych,
 wad powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia prac budowlanych (itp. stosowanie niewłaściwych materiałów zabezpieczających, uszkodzeń powłok przez zabrudzenie zaprawą, tynkiem, farbą, silikonem, itp.),
 stwierdzenia na wyrobie ingerencji osób nieupoważnionych (naprawy, przeróbki).
4. Przypadki szczególne – odpowiedzialność cywilna za jakość wyrobu
4.1. Gwarant jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za jakość wyrobów.
4.2. Jeżeli stwierdzono wystąpienie szkody na rzecz osób lub mienia, przy czym przypuszcza się, że szkoda mogła być spowodowana wadliwym wyrobem Gwaranta, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić pisemnie GROHE Polska Sp. z o.o.
4.3. Gwarant podejmie niezwłocznie działania, celem ustalenia przyczyny, odpowiedzialności Gwaranta i oceny powstałej szkody, przez własny personel i/lub niezależnego rzeczoznawcę, powiadamiając o tym poszkodowanego.
4.4. Poszkodowany jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu ograniczenia skutków powstałej szkody.
4.5. Wyrób będący przyczyną powstałej szkody musi zostać przekazany do dyspozycji Gwaranta, w celu przeprowadzenia jego ekspertyzy.
4.6. Naprawy pogwarancyjne wykonywane są przez sieć autoryzowanych serwisantów. Wykaz serwisantów znajduje się na stronie internetowej: www.grohe.pl

 

Wszystkie produkty firmy Grespania sprzedawane w naszym sklepie pochodzą z polskiej dystrybucji i są objęte gwarancją producenta. Gwarantujemy, że Megałazienki są autoryzowanym sprzedawcą tej marki. Produkt jest oryginalny i pochodzi z legalnego źródła.Pamiętaj, by kupować asortyment tylko u sprawdzonych dostawców.

Grohe Eurocube Zawór sztorcowy Chrom 23137000
Cena katalogowa: 745.00 zł
Zapytaj o dostępność 499,00 zł
Grohe Eurocube Bateria Umywalkowa Chrom 23127000
Cena katalogowa: 1000.00 zł
W magazynie 670,00 zł
Grohe Eurocube 3-otworowa bateria umywalkowa Chrom 20351000
Cena katalogowa: 1444.00 zł
Zapytaj o dostępność 967,00 zł
Grohe Eurocube 2-otworowa bateria umywalkowa Chrom 19895000
Cena katalogowa: 1196.00 zł
Zapytaj o dostępność 801,00 zł
Zobacz wszystkie produkty z tej serii »

Artykuły

img Postument pod umywalkę czy raczej elegancki syfon?
Od dawien dawna w elegancko urządzonych łazienkach pod umywalką spotykało się postument, którego zadaniem było zakrycie syfonu. Takie były wymogi estetyczne, bowiem syfon nie zaliczał się do elementów dekoracyjnych łazienki. Obecnie wi...
img Biel i marmur - projekt łazienki
Jest to kolejna propozycja łazienki usytuowanej na poddaszu, jednak prym tym razem wiodą biel i odcienie marmuru, co daje wrażenie chłodnej elegancji. Spad dachu został wykorzystany na umieszczenie asymetrycznej wanny oraz niewielkiej sauny. Kab...
img Nowoczesna łazienka w brązach, usytuowana na poddaszu - projekt
Jest to świetny przykład łazienki, gdzie nowoczesny design doskonale harmonizuje z ciepłymi odcieniami brązu, co daje nowoczesną, ale i przytulną przestrzeń. Dobrze przemyślany rozkład wszelkich niezbędnych sprzętów pozwala dość wygod...
Actima
Alice Ceramica
Antado
APE
Art Ceram
Art Platino
Axel
Bagno&Associati
Blanco
Blue Water
Catalano
Ceramstic
Cerdisa
Cerim
Cersanit
Daniel
De Dietrich
Disegno Ceramica
DornBracht
Duravit
Elita
Enix
Esedra
Eurorama
Excellent
Feliksnavis
Flaminia
Franke
Frisone
Geberit
Gedy
Gessi
Giulini Giovanni
Glasspoint
Globo
GRAFF
Grespania
Grohe
GSG
GSI
Hansa
Hansgrohe
Hansgrohe-Axor
Hidra
Hoesch
Huppe
I-drain
Ideal Standard
Impet
Incana
Instal Projekt
Intra
Irsap
Jado
Kaldewei
Keramag
Keramag Design
Kerasan
Kermi
Kessel
Keuco
Kingspan
Kludi
Kohler
Kohlman
Komex
Koło
KWC
Laufen
M&Z
Megałazienki
Melfen
New Form
Novellini
Novellini Elysium
Nowa Gala
Omnires
Paradyż
Polcolorit
PoolSpa
Radaway - Sanika
Ravak
Reitano
Riho
Roca
Ronal - Sanswiss
Samo
Sanplast
Simas
Tau Ceramica
Tece
Teka
TermaTechnologie
Tiger
Tres
Tubądzin
Vado - Promocja
Vayer
Viega
Villeroy & Boch
Werit / Jomo
Zehnder
Zucchetti
Wykonanie: nuCom Interactive
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej (Polityka plików cookie). Nie pokazuj więcej tego komunikatu