Regulamin

Regulamin zakupów Megalazienki.pl obowiązujący od 04.05.2016 r.

Megalazienki.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie megalazienki.pl (zwany dalej „Megalazienki.pl”), prowadzony jest przez Megałazienki S.C. Tomasz Wersel, Przemysław Wersel z siedzibą w Tychach przy ul. Glinczańska 19, 43-100, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej Prezydenta Miasta Tychy pod nr. 22716 i 34511 oraz NIP: 646-279-96-15, Regon:240759785 (zwaną dalej „Megalazienki.pl”), z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: biuro@megalazienki.pl, za pośrednictwem dostępnych na stronie megalazienki.pl formularzy kontaktowych oraz telefonicznie pod numerem telefonu 32 353-33-95.

  1. Megalazienki.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie megalazienki.pl, drogą mailową, telefoniczną oraz na miejscu w siedzibie spółki.

  2. Klienci  mają możliwość korzystania z Megalazienki.pl dokonując rejestracji, z zastrzeżeniem punktu 5 poniżej. Świadczenie usług w ramach Megalazienki.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Megalazienki.pl. na korzystanie z Megalazienki.pl, w każdym czasie, poprzez kliknięcie w przycisk „Usuń konto” znajdujący się w koncie Klienta po zalogowaniu, w zakładce „Edycja Twoich danych”. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Megalazienki.pl. jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

  3. Do korzystania z usług Sklepu Klient powinien korzystać z systemu teleinformatycznego spełniającego następujące kryteria:

   • komputer lub inne urządzenie elektroniczne zapewniające łączność z siecią Internet,
   • przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies,
   • adres poczty elektronicznej e-mail.

  4. W celu dokonania rejestracji w Megalazienki.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na  adres e-mail  Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy  Klientem, a Megalazienki.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez Megalazienki.pl, na warunkach określonych w Regulaminie. Zawarcie umowy z Klientem na korzystanie z Megalazienki.pl następuje w chwili potwierdzenia poprawności jego adresu e-mail.

  5. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Megalazienki.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Megalazienki.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

  6. Zawieranie Umów bez uprzedniej rejestracji w Megalazienki.pl jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

   • prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Megalazienki.pl poprzez podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy.
   • akceptacji niniejszego Regulaminu.

  7. Wszystkie produkty dostępne w Megalazienki.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, z zastrzeżeniem produktów tzw. outletowych, których ewentualne wady i uszkodzenia ujawnione są w opisie danego produktu. Niezależnie od powyższego, wszystkie produkty w Megalazienki.pl  zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

  8. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Megalazienki.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura.

  9. W przypadku zamówienia składanego w sklepie Megalazienki.pl Klient dokonuje zakupu poprzez użycie przycisku „Złóż zamówienie”.

  10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Megalazienki.pl towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zakupu, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

  11. Zamówiony towar dostarczany jest przy udziale transportu własnego, jak i  wyspecjalizowanych firm kurierskich. Istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w prowadzonych przez Megalazienki.pl lub jej partnerów Punktach Odbioru Osobistego, których wykaz wskazany jest na stronach internetowych Megalazienki.pl.

  12. Kupujący ponosi koszty wybranego sposobu dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w Megalazienki.pl które uzależnione są od wielkości i wagi zamówionego produktu oraz widoczne dla Kupującego w koszyku zakupowym i wyliczane dokładnie przed złożeniem zamówienia.

  13. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Megalazienki.pl, Megalazienki.pl może zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia może ulec zmianie, z zastrzeżeniem że nastąpi to po uprzednim kontakcie z Klientem i po jego wcześniejszej akceptacji przedmiotowych zmian. W przypadku braku akceptacji Klienta, o której mowa w zdaniu poprzednim może on odstąpić od umowy w całości lub części. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia. 

  14. Możliwe są następujące formy płatności.

   Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach Megalazienki.pl. zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

   Przelewem na konto - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Megalazienki.pl, zamówienie jest przekazywane do magazynu Megalazienki.pl. w celu skompletowania i przygotowania wysyłki.

   Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są zapośrednictwem Dotpay.pl

   Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) w siedzibie lub oddziale spółki.


  15. W przypadku określonych rodzajów asortymentu, dostępnych na Megalazienki.pl, Megalazienki.pl. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie niektórych opcji płatności, o których mowa w ust. 13 powyżej – stosowna informacja w tym przedmiocie będzie znajdować się w opisie towaru.

  16. Przy każdym oferowanym produkcie podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia, lub istnieje możliwość zapytania o czas realizacji jeśli nie jest podany. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, wówczas Megalazienki.pl. kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Megalazienki.pl.

  17. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego Punktu Odbioru Osobistego. O możliwości odebrania zamówionego produktu Megalazienki.pl. informuje drogą poczty elektronicznej. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 5 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie anulowane. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Megalazienki.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta Punkt Odbioru Osobistego. 

  18. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas i warunki gwarancji każdego produktu widnieją w jego opisie na stronach Megalazienki.pl.  Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady towaru.

  19. Megalazienki.pl. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej, pod adresem biuro@megalazienki.pl, za pomocą formularza kontaktowego, lub w formie pisemnej na adres Megalazienki.pl. podany w górnej części Regulaminu. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

   • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
   • datę zawarcia zamówienia stanowiącej podstawę reklamacji,
   • numer zamówienia,
   • numer faktury,
   • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
   • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

  20. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Megalazienki.pl. zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

  21. Megalazienki.pl. rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

  22. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do konta danego Klienta. W uzasadnionych przypadkach Megalazienki.pl może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację adres e-mail bądź  na adres poczty tradycyjnej.

  23. W przypadku, gdy dostarczony produkt ma wady, Klient ma prawo, żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Megalazienki.pl. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Megalazienki.pl. albo Megalazienki.pl. nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

  24. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Megalazienki.pl. jest obowiązana wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Megalazienki.pl. może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 

  25. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, wszystkie koszty dostawy ponosi Megalazienki.pl. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

  26. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2014 r. poz. 827
  27. Megalazienki.pl wystawia faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. Klient otrzymuje fakturę elektroniczną na adres e-mail podany podczas składania zamówienia. Klient może w każdej chwili wyrazić chęć otrzymania faktury w formie papierowej poprzez kontakt na adres biuro@megalazienki.pl i podając numer zamówienia, którego faktura dotyczy.

  28. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Megalazienki.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Megalazienki.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie Zamówienia w sklepie Megalazienki.pl”, zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości e-mail, zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Ta wiadomości e-mail stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy przez megalazienki.pl.

  29. Podane przez Klientów dane osobowe Megalazienki.pl zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności

  30. Megalazienki.pl. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Megalazienki.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Megalazienki.pl., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Megalazienki.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

  31. Klient  przy pierwszym logowaniu w Megalazienki.pl.  licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Megalazienki.pl.

  32. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

  33. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Megalazienki.pl w ramach Megalazienki.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

  34. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) niniejszym udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi m.in. źródło informacji na temat pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: biuro@megalazienki.pl.
megalazienki.pl © Company 2017